MANUAL DE TEOLOGIE MORALA PDF

Din toatecelespusepinl aici putemsAtragemcateva concluzii:. PrinlucrareaDuhuluiSfiint,in comunitateaBisericii, c r e q t i n i i p r i m e s c h a r u l c a p e o imputemiciresprelibedate'iar f a p t e l e lor concretetrebuiesl reprezinteo realizarea acestei l i b e r E t i s i i n a c e l a q i t i m p o expresiearesponsabiliEfiimorale. Credinla - actspecificuman s i v i r t u t e teologica. El sesupuneprin. Experientanearat6casimturile s i r a l i u n e a n u a u f o s t.

Author:Dair Kagakasa
Country:Denmark
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):27 April 2018
Pages:338
PDF File Size:11.40 Mb
ePub File Size:13.18 Mb
ISBN:424-4-21326-761-7
Downloads:48518
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FetDin toatecelespusepinl aici putemsAtragemcateva concluzii:. PrinlucrareaDuhuluiSfiint,in comunitateaBisericii, c r e q t i n i i p r i m e s c h a r u l c a p e o imputemiciresprelibedate'iar f a p t e l e lor concretetrebuiesl reprezinteo realizarea acestei l i b e r E t i s i i n a c e l a q i t i m p o expresiearesponsabiliEfiimorale.

Credinla - actspecificuman s i v i r t u t e teologica. El sesupuneprin. Experientanearat6casimturile s i r a l i u n e a n u a u f o s t. Am puteaspune,defapt,cAinheagaexistenfdumanlarfi. Eaestelegatideflptql c! GabrielMarcel: " a. D a r pentrucaaceastadecl4r. AceasEpresiunenuesteinsi constrengdtoare. Ua e s t e a c c e p t a E i n modlibercitre omulcredincios. O r i c e o m c a r e apierdutqigi-acdqtigatcredintaaintAlnitunulsaumaimulti oamenicaremanifestauprin cuvint saufaptacertitudinea credintei.

C i n e t r l i e g t e i n preajmaunuiomcare-gimirturiseqtecu. Credintaaltuiaestemediulprin c a r e D u m n e z e u t r a n s m i t e credinfain noi,Astfelfiecareomcarecredetrimitepedeo parte,la alt om,carea crezutinaintealui, i a r p e d e a l t a , l a.

Staniloae - tri. D i n celespusepdnl aici reieseclar faptulcr la orice. C i n d Biserica-ne-invili saprimim adevlrulsau,eanu n e p r o p u n e t e i e teoreticepecarenoi trebuiesdle acceptim.

I , a j u n - g e m la Dumnezeuprintr-unmoddeviatd,maiintdi, Ei mai. Mai estecdntecul d e l e a g a n p r i n carepdrinfiinehansmitcredintalor 5i apoieste. Fundamental,aceasta e x p e r i e n f b n u a r e n e v o i e d e argumentelogice,nici de formulariteoretice,decdtatuncicdndeaesteperhrbatii. D a r p e n t r u a c e a s t a omulcel vechitrebuiesdmoara.

O spuneclarSfintul Grigoriede. Nu sepoateprecizaexactmomenfulin c a r e c o p i l u l sesizeaziexactconfinutulspiritualal c r e d i n t e i p a r i n l i l o r. CAndqgBiJulincepesi vorbeasci,el rostegtecuvintecare qile-ainsugittreptat,incepdnddinprimelezilealeviefuirii sale. Sl nu-qiiatimpriutatea. Tetemidepecetedincauza s l A b i c i u n i i f i r i i? DecilcredinJbtnHristostrebuiestrselntrupezeln istorie. Fatddeacesteobiectiitrebuiesi afirmim cu t i i a t i putereacanUqedinf4,ci necredinlaesteceacarc.

Unuiomcuadev[ratcre- dinciosi secerestatfficG tn adevirulcredinteirevelate. C6ndateismulesteid'eplo:ic,cain i d e o l o g i i l e t o t a l i t a r e.

Ereticulcredeln C u v 6 n t u l l u i. Dumnezeu,daril falsificlfie datoridlorgoliuluirafiunii,fie datoritduneivieti plinedepatimiqi vicii. Deaceealn modimplicit schismac. Toateacesteaspectenegativecarepervertescorizonful a u t e n t i c a l credinteicrestinehebuies6fie analizatecuatentie gicombdtutecumijloacespecificecredinfei.

Deaceeaestenevoiedeo pur! La fel facegiMdntuitorul cdndseadreseazdinimilorcelordoiucenici,in drumspre Emaus,spundndu-lecnHristoshebuiasi moardpenhua inha in slavaSa Lc. Nddejdeasausperanla:intreutopie 9 i eschatologie. Omulnutrliegtenumaiin hecut, prinamintirilesale,nicinumaiin p r e z e n t , p r i n a c t e l e s a l e , c i.

Reflectia utopiclceamarcat,in modprofund,secolulnostruo gdsimin filosoframarxisti. DeciutopiaesteinsuficienEgiinconqtientipentrucd,in fond,continutulsduobiectivnuestebinefundamentat. De aceeareflecfiacriticideasttzi,adatnaqterelaanti-utopii. Pentru BenedettoCroceutopiafacepartedinmitpenhucithaducein imaginiliniqtitoareseteameteurendscAndtra d o r i n f e l o r noashe". PentruJeanServier,cetiitileradioasealeutopiilorevoci sdnulmatern. Pentruunaltpsihanalist,KarlPopper,atitudineautopica este , , h o l i s t i c 6 " , in sensulcLeavizeazdreformareasau restructurareasocietitiiumane,in i n t r e g u l e i : u t o p i i l e s e realizeazAdeciprinextindereanelimitafitaputeriiStatului.

UngAnditormarxistcontemporan,EmstBloch,incearci silarmonizezeaceastildefinitiedatl u t o p i e i , p l e c A n d d e l a conceptularistotelicdematerie materie-virtualitate. Du el, utopiaesteo desf gurare aposibilitatilorcuprinsein materie. De aceeatranspunerealor pe planulteologica suscitat punctedevederecritice, A c e a s t i t h a n s p u n s r e a fostfrcuti deun teologgermande l a Tiibingen,JurgenMoltmannin trei lucrdrifundamentale:. T e o l o g i a s p e r a n l e i , 1 9 7 l ; Teologiasperanlei:Dezbateri, s i S p e r a n l a i n acliune,Paris, Eshatologiaesteo speranta,o o r i e n t a r e gi o m i g c a r e i n a i n t e 9 i pentruaceastaeste,de a s e m e n e a , ; i o revolulie S i o transformarea prezentului.

Pentrua e l a b o r a o teologieexact6,ar t r e b u i s a plecdmdela etapasaultim6. Eschatologian-artrebuisdfie la sfhrsitci la inceputulteologiei". M o l t m a n n a r e i n partedreptate,pentrucA,defapt,numai i n perspectivaeschatologiciteologiapoatedeveni. Totuqiinteresul cercetiiriiteologicea lui Moltmannesteesentialorientatspre interpretareaviitoruluiomului 9 i a istoriei.

De aceea , , t e o l o g i a speranfei"pecareMoltmanno instituiedreptcriteriufundamentalpentrureinterpretarea mesajuluicregtintrebuiesafie d u b l a t. Laorigineaacesteiistorii nuesteunevenimentmitic,ci u n e v e n i m e n t c i r c u m s c r i s i n. Promisiunilesaufdglduinfelelui D u m n e z e u v e s t e s c lucruricarenuexis6incl qi n u v o r e x i s t a i n m o d n e c e s a r i n cadrulposibiliHtilor oferitedetimpulprezent.

Dumnezeu,carepepdmdntia formaBisericiiintemeiata d e Hristos. HristosestedeciCelintrucaretoatepromisiunile l u r. Transpusi p e.

Acestlucrutransparecelmaibinein m i s t e r u l p a s c a l , misterultreceriisaleprin moartespreinviere. Moartealui HristosreprezintadarulsupremadusTatdluigi c o n c r e t i z a r e a autenticla speranfeiqregtine. De aceeabiruintasaasupra. De aceeanidejdeacreqtinlsemiqciintru t r e c u t u l i m p l i n i t i n. Hris,tosgi viitorul aqteptiriifinale,viitorul i n t 6 l n i r i i c u E l i n eschaton.

Cu altecuvinteClgcealui Hristosestesemnulnedej-. Omulnu dispunedeea. NadejdeacreEtindestetraitaconcretin interiorulrealitafiiistorico-sociale,gi d - 9 a , c e - e a e s t e s t r a n s.

Virtuteateologicda i u b i r i i. Despreiubires-avorbit s i. Z e u l l u i Platon,spreexemplunu arenici o relatriecu oamenii. E l estevrednicdeiubirealor darnu poatesaiubeascd. Deci eros-ul,in spiritulfilosofiei grecegtinu seidentificdcu. Erosul expdq1ade fapt o l i p s i , o imperfectiune. Penlg sdricia, lipsa. Erosulreprezintiiastfeldorinfade,-aavea,dga posedao realitatepe c a r e n u o a v e m d a r sprec4retindemin m-od f! Contemplarea acestorvalori r e p r e z i n t l , d u p i Platon,sensulautentical existenfeiumane.

EvangheliadupiIoan4, g. V c c h i u l u i festament,fiindcorespondentul. PentrucreqtiniacestdictionaresteIisusHristos" Dictionnairedela viespirituelle,p. Ea esteiubirerdspunsla iubirea jertfitoare alui Dumnezeuin IisusHristos.

Iubireafatade D u m n e z e u T a t i l nutrebuieshfie infeleasdcaun imperativ c a f d g r i r i c i a u. Modiluljpalea s i puterealacestuiraspunseste,l I i s u s. Omulsingurnupoatesaajungala aceastidimensiuneexistenliali. SfhntulApostolPavel afirmdcd , , i u b i r e a lui Dumnezeus-arevdrsatin i n i m i l e. Acestlucruestesesizatnunumaideteologi,ci 9 i deunmarepedagogmodemF.

WFoerster: , , E s t e o e r o a r e c e t sepoatedeprofunddsdsecreadicdexistiiiubiresincerlde oameni,acoloundelipsegteiubireadeordinmetafizic. Estecevaabsurddinpunctdevederelogic a i i m p o s i b i l dinpunctdevederepsihologic. In spatiulcregtin. Dumnezeupresupuneatatdistinctiacdtpi comuniuneadintre. N i c i pe treaptasupremeicomuniuni. A rf,mdnein orizontultainical harului, i n s e a m n i a r d m d n e i n iubirealui Dumnezeusi a iubi lumeain Dumnezeu.

Mintuitorul IisusHristosestecategoricin acest sens:,,CelceareporuncileMeleqile pdzeqte,acelaestecare. Mi iubeqte;iar celceMi iubegtepeMine va fi iubit d e T a t i l. Existdqi o. Mefisto: g r r " p"ribii;". Elenei, i l. Faustii rtspiindi.

Goethe avnrts6sugereze i ". Teologie 9 i spiritualitate.

CHAICHIAN DEMICHEV PDF

Andrei Șaguna

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details.

ALEXANDRU MITRU LEGENDELE OLIMPULUI VOL 2 PDF

Cunosti Tu Calea_predica 6

.

ENTE MINICHITTA PDF

demnitate-popa.pdf

.

ACURA MDX 2006 OWNERS MANUAL PDF

.

Related Articles